Qual è il tasso di cambio? - Cili është kursi i këmbimit?

La mia carta funziona a questo Bancomat?- A funksionon karta ime në këtë bankomat?

Vorrei fare un prelievo - Do të doja të bëja një tërheqje

Vorrei prelevare dal mio conto di risparmio. - Do të doja të tërhiqja nga llogaria ime e kursimeve

Vorrei trasferire dei soldi - Do të doja të transferoja disa para

Quanto è il minimo che si può prelevare?- Sa është minimumi që mund të tërheq?

Dov'è la filiale più vicina? - Ku është dega më e afërt?

C'è uno sportello aperto? – A ka një sportel të hapur?

Devo pagare un conto- Më duhet të paguaj një faturë

Ho dimenticato il mio PIN - Kam harruar PIN-in tim

Vorrei sapere qual è il saldo sul mio conto - Do të doja të di se cila është gjendja e llogarisë sime

Vorrei prelevare dal mio conto corrente - Do të doja të tërhiqja nga llogaria ime rrjedhëse

Vorrei fare un deposito. - Do të doja të bëj një depozitë

Può inviarmi una nuova carta? - Mund të më dërgoni një kartë të re?

Vorrei richiedere un mutuo. - Do të doja të aplikoja për një hipotekë.